top of page

Hyllestad kommune søkjer kommunelegar i "nordsjøturnus"

med fastlege- og interkommunal legevaktordning

Eit nytt liv i landleg og vakker natur ved havet?

Etter mange år med bruk av vikarbyrå ønskjer vi å etablere ein ny modell for legetenesta vår med legestillingar i legekontoret og legevaktvaktordning med tilknyting til KAD-avdeling i eit interkommunalt legevaktsamarbeid. Ordninga skal innførast innan 01.01.2022.


Kommunen har frå før vår dyktige kommunelege som har vore i kommunen over lengre tid med ansvar for sjukeheimen og helsestasjonen. Legestillinga i nordsjøturnus arbeider 1-2 veker kvar. Du er på legekontoret frå kl. 08:00 til 15:30 med vaktberedskap. Utanom dette er stillinga tilknytt ca. 2-3 vakter på ettermiddag/helg i den interkommunale vaktordninga pr. månad.


Legekontoret vårt er ope fem dagar i veka og bemanna med dyktige og robuste sjukepleiarar og legesekretær. Kontoret er velutstyrt med godt medisinsk utstyr og er samlokalisert med psykisk helse, helsestasjon, jordmor, NAV og fysio. Legevakta ligg i Førde med litt over 1 times køyring frå Hyllestad og der vil det alltid vere to legar på vakt.


I tillegg til fastlegeoppgåver og legevakt, har legen fast samarbeid med heimetenesta. Stillinga er tillagt smittevernfunksjon. Dei som vert tilsett kan velje fast tilsetting, eller få fast honorar som næringsdrivande.


For å dekke sjukefråvær og anna fråvær, søkjer vi i tillegg etter lege som kan steppe inn ved planlagt fråvær og på kort varsel ved akutt sjukdom.


For stillinga er det krav om spesialisering i allmennmedisin.


Legekontoret vert drive av kommunen. Hyllestad kommune har som mål at alle innbyggjarar skal ha tilgang til gode allmennlegetenester, tilpassa sine behov.

 

Ansvar og oppgåver:

 • Fastlegeoppgåver

 • Legevisittar og konsultasjonar i heimetenesta

 • Legevakt

 • Kollegial fråværsdekning i legekontoret

 • Smittevern

 • Dei kommunale oppgåvene tillagt heimelen kan endrast etter avtale

 

Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjend lege med norsk autorisasjon

 • Spesialist i allmennmedisin

 • Meistrar skandinavisk språk og tilfredsstiller det skriftleg og munnleg

 • God kommunikasjon og relasjonelle ferdigheiter

 • Førarkort kl. B

 

Personlege eigenskapar:

 • Systematisk, fleksibel og løysningsretta

 • Oppteken av å løfte fram andre – god rolleforståing

 • Er interessert i, og trivast med utviklingsoppgåver og innovasjon

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

 • Robust og stor arbeidskapasitet – klarar å stå i krevjande situasjonar og ta leiinga

 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Arbeidsvilkår i tråd med gjeldande tariffavtaler

 • Pensjonsavtale i KLP

 • Fastløn etter avtale

 • Spennande utviklingsoppgåver og tverrfagleg miljø

 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer

 • Gratis bustad og reiser til og frå arbeid

 • Gratis tilgang til treningssenteret like ved legekontoret

 • Tilgang til bil


Tiltreding seinast 01.01.2022

Du må legge fram tilfredsstillande politiattest som ikkje er eldre enn 3 månadar før du kan ta til i stillinga.


Søknadsfrist 27.oktober 2021

For meir informasjon, kontakt helse- og omsorgssjef Trine Engebø, tlf. 91 53 42 57,

stableiar HR og økonomi Elin Solås, tlf. 905 07 908, eller send e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no


Vi ynskjer to referansar i søknaden. Vitnemål, attestar og autorisasjon kan leggjast fram i evt. intervju. Du søkjer på stillingane på kommunen si heimeside – ledige stillingar.Hyllestad kommune ligg ytst på nordsida av Sognefjorden i Vestland fylke. I kommunen bur det om lag 1300 innbyggarar.


I Hyllestad får du rike naturopplevingar året rundt. Sjøen og fjella er ein del av både sjela og landskapet i Hyllestad. Her kan du fiske, padle, gå i fjæra eller gå i fjellet. Det høgaste fjellet i kommunen er Lihesten – eit landemerke på vestlandskysten og eit populært reisemål. Du finn også milevis med merka turløyper i varierande vanskegrad.


Kommunen har eit godt og kvalitetssikra barnehagetilbod, skule og skulefritidsordning, kulturskule, omsorgstenester og tekniske tenester.


Velkommen til Hyllestad!


hyllestad.info logo.png
bottom of page